REST SMS API v.2 за разработчици - комуникиране с портала за текстови съобщения.

Този документ предоставя справка за всички функции, достъпни за Вас чрез HTTP интерфейса за изпращане на текстови съобщения.
HTTP API-то Ви позволява да интегрирате Вашето приложение (клиент) с smsGate (портал) чрез използване на HTTP протокола за изпращане на съобщения.

Обща информация

Клиентът изпраща HTTP GET заявка към smsGate HTTP интерфейса, предоставяйки списък с необходими параметри. smsGate връща обратно HTTP отговор, който показва успеваемостта на транзакцията.

Обърнете внимание, че разделителя, използван за status API заявка по-долу във върнатите данни, е символа за вертикална черта '|' (ASCII 124).

Всички подадени параметри трябва да бъдат шифровани за URL и също така да бъдат в UTF-8, както е описано в следните примери на код.

Формати на API отговори

API-то отговаря на всички заявки според параметъра type. Приемани стойности на параметъра type са: v2, което е стойността по подразбиране, json и xml.
Примерни отговори за API заявка key/get:

...&type=v2

Отговори:

6fe2dd9c06df83

...&type=json

Отговори:

{
   "status" : "1",
   "key" : "6fe2dd9c06df83",
   "remarks" : "Success"
}

...&type=xml

Отговори:

<response>
   <status>1</status>
   <key>6fe2dd9c06ff83</key>
   <remarks>Success</remarks>
</response>

Изпробвайте го   (key/get)

http://smsgate.gr/api/key/get?username=&password=&type=
Изпробвайте го  

Командите, достъпни в тази версия на smsGate API-то следват по-долу.
API Key

API ключът трябва да бъде използван вместо потребителско име и парола за всички API заявки. Все пак може да използвате параметрите потребителско име и парола, но ние силно препоръчваме вместо това да използвате API ключът от съображения за сигурност.

Вие придобивате Вашия API ключ чрез key/getзаявка и го използвате за всички заявки в приложението вместо параметрите потребителско име и парола. Ако трябва да смените API ключа, можете да го направите чрез key/reset заявка.
key/get и key/reset заявките са единствените, които изискват използването на потребителско име и парола.
След като вземете Вашия API ключ, можете да го използвате за всички други заявки в приложението.

Изпробвайте го   (key/get)

http://smsgate.gr/api/key/get?username=&password=&type=
Изпробвайте го  

Изпробвайте го   (key/reset)

http://smsgate.gr/api/key/reset?username=&password=&type=
Изпробвайте го  

Връща

...&type=v2

Отговори:

6fe2dd9c06df83

...&type=json

Отговори:

{
   "status" : "1",
   "key" : "6fe2dd9c06df83",
   "remarks" : "Success"
}

...&type=xml

Отговори:

<response>
   <status>1</status>
   <key>6fe2dd9c06ff83</key>
   <remarks>Success</remarks>
</response>
 

Изпращане на текстово съобщение

RESTful SMS API v.2

URL: http://smsgate.gr/api/sms/send?key=[API Key]

Приемани параметри

Параметър Описание Наличност
text Съобщение за изпращане. Трябва да е шифровано за URL. Задължително
to MSIDSN на получателя, на когото съобщението ще бъде изпратено. Например: 49175123456 Задължителен
from ID на подателя (ако е буквено-числов - максимум 11 символа, ако е числов - максимум 16 символа) Незадължителен
flash Задайте като вярно, за да изпратите Флаш съобщение Незадължителен
ucs Задайте като вярно, за да изпратите текстовото съобщение с използване на UCS кодиране Незадължителен
timestamp Задайте таймстамп-а, за да изпратите текстовото съобщение с Unix таймстамп Незадължителен
type Типа на API отговорите може да бъде v2, json или xml Незадължителен

Връща

...&type=v2

Отговори:

1234567890

...&type=json

Отговори:

{
   "status" : "1",
   "id" : "1234567890",
   "balance" : "1234",
   "remarks" : "Success"
}

...&type=xml

Отговори:

<response>
   <status>1</status>
   <id>1234567890</id>
   <balance>1234</balance>
   <remarks>Success</remarks>
</response>
Описание
status 1 за изпратено съобщение, в противен случай изпращането неуспешно
id ID номера на съобщението (или 0, ако е неуспешно). Отчетите за доставка са дадени според ID-тата на съобщенията
balance баланс на акаунта
remarks Забележки относно заявката

Изпробвайте го   (sms/send)

http://smsgate.gr/api/sms/send?key=&to=&from=&text=Hello&type=
Изпробвайте го  

Примерни кодове за изпращане на текстово съобщение

<?php
	// Simple SMS send function
	function sendSMS($key, $to, $message, $originator) {
		$URL = "http://smsgate.gr/api/sms/send?key=" . $key . "&to=" . $to;
		$URL .= "&text=" . urlencode( $message ) . '&from=' . urlencode( $originator );
		$fp = fopen( $URL, 'r' );
		return fread( $fp, 1024 );
	}
	// Example of use 
	$response = sendSMS( 'My API Key', '4917512345', 'My test message', 'MyMessage' );
	echo $response;
?>
<?php
  // Simple SMS send function
  function sendSMS($key, $to, $message, $originator) {
    $URL = "http://smsgate.gr/api/sms/send?key=" . $key . "&to=" . $to;
    $URL .= "&text=".urlencode($message).'&from='.urlencode($originator);
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $URL);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    $output = curl_exec($ch);
    $info = curl_getinfo($ch);
    curl_close($ch);
    return $output;
  }
  // Example of use
  $response = sendSMS('My API Key', '4917512345', 'My test message', 'MyMessage');
  echo $response ;
?>
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.net.URLEncoder;
// Uses Apache Common URL utils, download from apache.org and put it in CLASSPATH
import org.apache.commons.codec.binary.Base64;

// Simple send SMS programm
public class SendSMS {
  public static String sendSMS( String key, String to, String message, String originator ) {

    String webPage;
    try {
      webPage = "http://smsgate.gr/api/sms/send?key=" + key +
        "&to=" + to + "&text=" + URLEncoder.encode( message, "UTF-8" ) +
        "&from=" + URLEncoder.encode( originator, "UTF-8" );
    } catch ( UnsupportedEncodingException e ) {
      return "UnsupportedEncodingException";
    }

		try{
			URL url = new URL(webPage);
			URLConnection urlConnection = url.openConnection();

			InputStream is = urlConnection.getInputStream();
			InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);

			int numCharsRead;
			char[] charArray = new char[1024];
			StringBuffer sb = new StringBuffer();

			while ((numCharsRead = isr.read(charArray)) > 0) {
				sb.append(charArray, 0, numCharsRead);
			}
			String result = sb.toString();
			return result;

		} catch ( Exception e ){
			return "MalformedURLException";
		}
  }

  public static void main( String[] args ){
    // Example of use 
    String response = sendSMS( "My API Key", "4917512345", "My test message", "MyMessage" );
    System.out.println( response );
  }
}
<%
  mykey = "My API Key" 'put your API Key here
  mobile = "4917512345"

  message = Server.URLEncode("My test message")
  originator = Server.URLEncode("TextMessage")

  url = "http://smsgate.gr/api/sms/send?key=" + mykey + "&to=" + mobile + "&text=" + message + "&from=" + originator

  set objSrvHTTP = Server.CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")
  objSrvHTTP.open "GET", url, False
  objSrvHTTP.send()
  Resp = objSrvHTTP.responseText

  Response.Write( Resp )
%>
using System;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Web;

namespace SendSMS {
  class Program {
    public static string SendSMS( string key, string to, string message, string originator ) {
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      byte[] buf = new byte[ 1024 ];
      string url = "http://smsgate.gr/api/sms/send?key=" + key +
        "&to=" + to + "&text=" + HttpUtility.UrlEncode( message ) +
        "&from=" + HttpUtility.UrlEncode( originator );
      HttpWebRequest request = ( HttpWebRequest ) WebRequest.Create( url );
      HttpWebResponse response = ( HttpWebResponse ) request.GetResponse();
      Stream resStream = response.GetResponseStream();
      string tempString = null;
      int count = 0;
      do {
        count = resStream.Read( buf, 0, buf.Length );
        if ( count != 0 ) {
          tempString = Encoding.ASCII.GetString( buf, 0, count );
          sb.Append( tempString );
        }
      }
      while ( count > 0 );
      return sb.ToString();
    }
    static void Main( string[] args ) {
      string respXML = SendSMS( "My API Key", "4917512345", "My test message", "MyMessage" );
      Console.WriteLine( respXML );
    }
  }
}
/* * Send SMS C/C++ example need curllib download from http://curl.haxx.se/ */

#include <stdio.h>
#include <tchar.h>
#include <string.h>
#include <curl/curl.h>
#define URLSIZE 512

struct MemoryStruct {
    char *memory;
    size_t size;
};

/* Converts a hex character to its integer value */

char from_hex(char ch) {
    return isdigit(ch) ? ch - '0' : tolower(ch) - 'a' + 10;
}

/* Converts an integer value to its hex character*/

char to_hex(char code) {
    static char hex[] = "0123456789abcdef";
    return hex[code & 15];
}

/* Returns a url-encoded version of str */

char *url_encode(char *str) {
    char *pstr = str, *buf = (char *)malloc(strlen(str) * 3 + 1), *pbuf = buf;
    while (*pstr) {
        if (isalnum(*pstr) || *pstr == '-' || *pstr == '_' || *pstr == '.' || *pstr == '~')
            *pbuf++ = *pstr;
        else if (*pstr == ' ')
            *pbuf++ = '+';
        else
            *pbuf++ = '%', *pbuf++ = to_hex(*pstr >> 4), *pbuf++ = to_hex(*pstr & 15);
        pstr++;
    }
    *pbuf = '\0';
    return buf;
}

/* CURL Callback write function */

static size_t WriteMemoryCallback(void *contents, size_t size, size_t nmemb, void *userp) {
    size_t realsize = size * nmemb;
    struct MemoryStruct *mem = (struct MemoryStruct *)userp;
    mem->memory = (char *)realloc(mem->memory, mem->size + realsize + 1);
    if (mem->memory == NULL) {
        /* out of memory! */
        printf("not enough memory (realloc returned NULL)\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    memcpy(&(mem->memory[mem->size]), contents, realsize);
    mem->size += realsize;
    mem->memory[mem->size] = 0;
    return realsize;
}

/* Send SMS */

char * sendSMS(const char *key, const char *to, char *message, char *originator) {
    static char url[URLSIZE] = "http://smsgate.gr/api/sms/send?key=";
    char *encoded;
    CURL *curl;
    CURLcode res;
    struct MemoryStruct chunk;
    chunk.memory = (char *)malloc(1); /* will be grown as needed by the realloc above */
    chunk.size = 0;  /* no data at this point */
    curl = curl_easy_init();
    if(curl) {
        strcat_s(url, URLSIZE, key);
        strcat_s(url, URLSIZE, "&to=");
        strcat_s(url, URLSIZE, to);
        strcat_s(url, URLSIZE, "&text=");
        encoded = url_encode(message);
        strcat_s(url, URLSIZE, encoded);
        free(encoded);
        encoded = url_encode(originator);
        strcat_s(url, URLSIZE, "&from=");
        strcat_s(url, URLSIZE, encoded);
        free(encoded);
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
        /* send all data to this function */
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, WriteMemoryCallback);
        /* we pass our 'chunk' struct to the callback function */
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEDATA, (void *)&chunk);
        if((res = curl_easy_perform(curl)) != CURLE_OK) {
            return NULL;
        }
        curl_easy_cleanup(curl);
    }
    return chunk.memory;
}

int main(void) {
    char *response;
    response = sendSMS("My API Key", "4917512345", "My test message", "MyMessage");
    if(response != NULL) {
        printf(response);
        free(response);
    }
    getchar();
    return 0;
}
#include <iostream>
#include <string>
#using <System.Dll>
#using <System.Web.Dll>

using namespace std;
using namespace System;
using namespace System::Web;
using namespace System::Net;
using namespace System::IO;
using namespace System::Runtime::InteropServices;

ref class SMSSender
{

private:
    static String^ Key = "My API Key";

public:
    SMSSender()
    {}
    String^ SendSMS(String^ To, String^ Message, String^ From)
    {
        Message = HttpUtility::UrlEncode(Message);
        From = HttpUtility::UrlEncode(From);
        String^ URL = "http://smsgate.gr/api/sms/send?key=" + Key + "&text=" + Message + "&from=" + From + "&to=" + To;
        WebRequest^ Handle = WebRequest::Create(URL);
        WebResponse^ HTTPResponse = Handle->GetResponse();
        StreamReader^ Stream = gcnew StreamReader(HTTPResponse->GetResponseStream());
        String^ Response = Stream->ReadToEnd()->Trim();
        HTTPResponse->Close();
        return Response;
    }
};

int main() {
    SMSSender^ test = gcnew SMSSender();
    String^ resp = test->SendSMS("4917512345", "My test message", "MyMessage");
    Console::WriteLine(resp);
    return 0;
}
require 'net/http'
require 'uri'

def send_sms( key, to, message, originator )
 requested_url = 'http://smsgate.gr/api/sms/send?key=' + key +
        "&to=" + to + "&text=" + URI.escape( message ) +
        "&from=" + URI.escape( originator )
 url = URI.parse( requested_url )
 full_path = ( url.query.blank? ) ? url.path : "#{url.path}?#{url.query}"
 the_request = Net::HTTP::Get.new( full_path )
 the_response = Net::HTTP.start( url.host, url.port ) { |http|
  http.request( the_request )
 }
 raise "Response was not 200, response was #{the_response.code}" if the_response.code != "200"
 return the_response.bodyend
resp = send_sms( 'My API Key', '4917512345', 'My test message', 'MyMessage' )

puts(resp)
Imports System.Web

Module Module1

	Public Function SendSMS( ByVal key As String, ByVal toPhone As String, 
								ByVal message As String, ByVal originator As String )
		Dim request As HttpWebRequest
		Dim response As HttpWebResponse = Nothing
		Dim reader As StreamReader
		Dim url As String = "http://smsgate.gr/api/sms/send?key=" & key &
		        "&to=" & toPhone & "&text=" & System.Web.HttpUtility.UrlEncode( message ) &
		        "&from=" & System.Web.HttpUtility.urlencode( originator )
		Try
		  ' Create the web request 
		  request = DirectCast(WebRequest.Create(url), HttpWebRequest)
		  ' Get response 
		  response = DirectCast(request.GetResponse(), HttpWebResponse)
		  ' Get the response stream into a reader 
		  reader = New StreamReader(response.GetResponseStream())
		  ' Return response
			SendSMS = reader.ReadToEnd()
		Finally
		  If Not response Is Nothing Then
				response.Close()
				Console.WriteLine("Error connecting")
			End If
		End Try
	End Function

  Sub Main()
    Dim result As String = SendSMS( "My API Key", "4917512345", "My test message", "MyMessage" )
    Console.WriteLine( result )
    Console.ReadKey()
  End Sub

End Module


Вземи баланс

URL:   http://smsgate.gr/api/balance/get?key=[API Key]

Връща

Броя на оставащите текстови съобщения в акаунта.

...&type=v2

Отговори:

1234

...&type=json

Отговори:

{
   "status" : "1",
   "balance" : "1234",
   "remarks" : "Success"
}

...&type=xml

Отговори:

<response>
   <status>1</status>
   <balance>1234</balance>
   <remarks>Success</remarks>
</response>

Изпробвайте го   (balance/get)

http://smsgate.gr/api/balance/get?key=&type=
Изпробвайте го  

Вземи статус

URL:   http://smsgate.gr/api/status/get?key=[API Key]

Връща

Връща всички съобщения, чиито статус е бил променен, разделени от вертикална черта | (когато параметъра type е v2).

Статусът може да бъде s (изпратено), d (доставено) или f (неуспешно).

...&type=v2

Отговори:

...&type=json

Отговори:

{
   "0" : {
           "id" : "1231223122",
           "status" : "d"
   },
   "1" : {
           "id" : "1234561232",
           "status" : "f"
   },
   "status" : "1",
   "total" : "2",
   "remarks" : "Success"
}

...&type=xml

Отговори:

<response>
   <status>1</status>
   <total>2</total>
   <remarks>Success</remarks>
   <sms>
            <id>1231223122</id>
            <status>d</status>
   </sms>
   <sms>
            <id>1234561232</id>
            <status>f</status>
   </sms>
</response>

Изпробвайте го   (status/get)

http://smsgate.gr/api/status/get?key=&type=
Изпробвайте го